Altstadt Düsseldorf
Logo Mundart   Altstadt Düsseldorf Tel. 0211 - 32 98 07
Logo Mundart Mundartfreunde Düsseldorf 1969 e.V. Altstadt Düsseldorf
Logo Mundart Altstadt Düsseldorf
     
Mundartfreunde  
     
der Vorstand  
     
Geschäftsstelle
   
die Akademie
   
Veranstaltungen
   
Mer spreche Platt
       
   

 

 

letzte Aktualisierung: 06.07.2016    
signum Mundart-Freunde Altstadt Düsseldorf
Mer spreche Platt - äwwer net platt!
 
       
     

Kermes am Rhing

     

Alle Johr widder em Juli deht op de angere Sitt dröwe op de Rhingwies de Post afjonn. Äwer wie! Jrößer on döller jeht et ja nimmieh! Mer wolle jo nit stronze, äwer et es on bliewt nu emol de jrößde Kermes am Rhing! Odder sare mer leewer (Englesch moss sin!), dat es dat Sommer – Iwänt öwerhaups!

Alle Johr widder jöwt ene Hoope von neue usjefallene Attrakzijohne, die em Johr dovör noch nit do woren. Jedes Johr heeß et, flöcker, doller, höher! Denn mer send jo nit von jester, mer mösse met de Ziet jonn! Wenn ech alleen schonn aan de Achterbahne denk, op die mr sech deue kann! Au wei, do deht et mech doch alleen beem Drandenke fies fleu em Mare wähde! On eesch all dat angere neue Hightec-Jedöns lösst mech als dä Zedder en de Knie kreeje, wenn ech bloß onge doför stonn. Nä, jank mech fott, dat es nix mieh för mech! Mr es jo kin Zwanzesch mieh!

Apropos Zwanzesch! Weeßde noch, wie dat fröher op so‘n Kermes jewäse es? Wie rösech-flöck es mr sech vörjekomme, wenn mr op so’n Scheffschaukel jestange hät, die och noch von so’nem ärme Kähl met Schmackes aanjedeut wähde mosst! Wie herrlech wor et op däm Kettekarossell, wo mr wie en Mösch dörch de Loft am erömfleeje wor! On wie jemötlech wor et op so’n Raup, wenn endlech dat Verdeck opjeng, on mr em Düstere so lecker em Duett mem Knutsche aanfange kunnt! Doför send hüttzedaach all de Hightec-Denger vill zo raderkastedoll-rösech-rabbelech. Häsde dinne Mare onger’m Kinn hänge, es dech flöck dat Knutschjeföhl am verjonn! Ußerdäm bruche de jonge Lütt von hütt ki Raupeverdeck mieh, wenn se sech e beske nöher komme wolle. Joot, dat et wennechsdens noch so e Nostaljie-Rieserad jöwt, dat jeht bloß jemötlech pö-a-pö rongk, erop on widder eronger, on op däm kammer noch jemötlech von fröher drööme ohne Maläste em Mare. Mr hät näwebei noch ene herrleche Pannorama-Bleck op ons Aldestadt mem Lambähtes on däm alde Schlosstorm, on dann kann ech dech wärm öm et Hezz wähde statt fleu em Mare. Wellsde op keene Fall en de Loft jonn, kannsde och met beede Been op de Ähd bliewe.

En de Zelte von de Huusbrauereie, kannsde lecker süffele, müffele on hee on do met enem flöcke Jazz et Danzbeen schwenge, wenn mr et noch nit fies em Knie hät. So’ne Evergreen, also ene Emmerjrön, dehsde jähn metsenge odder dech ene angere Ohrworm bloß aanhöhre. Prima, dat dat janze Amüsemang em Zelt schonn nohmeddaachs lossjeht! Dat kütt jrad denne jongjebleewene, rösije Senijore joot zopass. Schad, dat ons Kermes bloß so kooz es! Mr künnt sech jlatt veer Woche lang op de Rhingwies ameseere.

Nä, wat hannt de Lütt met enem Pöngel Penönzkes em Pohtemonnäh (odder och en Pannama), do dröwe op’m Kaiser-Wellem-Reng wohne, et joot! De janze Daach on de Nacht hannt se dä Kermes-Türelür en de Öhrkes! Herrlech! Do dröwe en de Feine-Pinkels-Jäjend hädden ech och för mi Läwe jähn e Huus jehatt. Och enä, bloß jetz jrad nit! Em Läwe nit!

Monika Voss

Heinrich Heine
"Himmlisch war’s, wenn ech bezwang meine sündige Begier!
Aber wenn’s mir nicht gelang, hatt ech doch ein groß Pläsier!
"

Weeßde, wie mr dat op Platt säht?
Hemmlesch wor et, wenn ech däm Düwel nit nohjejäwe hann,
wenn dat äwer nit jefluppt hät, hatt ech och vill Verjnöje dran!

Monika Voss

 

 

 
      nach oben  
         
Copyright © 2003-2016 Mundartfreunde Düsseldorf 1969 e.V.
           Design und Produktion eisberK - Dagmar Edelmann