Altstadt Düsseldorf
Logo Mundart   Altstadt Düsseldorf Tel. 0211 - 32 98 07
Logo Mundart Mundartfreunde Düsseldorf 1969 e.V. Altstadt Düsseldorf
Logo Mundart Altstadt Düsseldorf
     
Mundartfreunde  
     
der Vorstand  
     
Geschäftsstelle
   
die Akademie
   
Veranstaltungen
   
Mer spreche Platt
       
   

 

 

letzte Aktualisierung: 13.04.2016    
signum Mundart-Freunde Altstadt Düsseldorf
Mer spreche Platt - äwwer net platt!
 
       
     

Dä Fuss on de Mösch

     

Ene Fuss, dä rode Düwel, soh emol en Mösch em Boom setze on hädden sech jähn trek dat Piepke jeschnappt. Äwer de Mösch wor nit op‘m Kopp jefalle on leeß dä Fuss nit an sech eraan.

„Du doof Noss“, reef de Mösch;“ ech ben vill schlauer als wie du. Jäje mech kannsde nit aankomme!“
„Wieso dat dann?“ wollt nu dä Fuss et jenauer wesse.
„Pass ens op! Ech ben emmer jenau am oppasse, ob eener von lenks odder von reihts eraankütt!“ On flöck wie ene Bletz wor se ehr Köppke noh denne zwei Sidde am driehe.
„Sühsde, so donn ech direktemang spetz kreeje, ob en Attack em Aanzoch es!“ Dann kickden de Mösch noh onge op dat Jras on noh owe en de Loft on reef:“ Sühsde, ech senn trek enem Feind, dä von owe us de Loft kütt on och, wenn dä von de Ähd onge mech wat donn well.“
Nu frochden dä Fuss schlau:“ On wat dehsde, wennde keenem kicke kanns?“
„Och dann donn ech mech jemötlech e beske reste on deu minne Kopp onger min Federkes.“
Drop meenden dä fusseje Düwel, dat schinghilleje Kerchefinster:
„Och enä! Watte nit sähs, dat hann ech jo noch nie jesenn. Dat mossde mech äwer emol demonstreere. Kannsde mech dat nit emol vörmake?“

Dodrop es dat Piepke däm Jauner op dr Liem jekruffe. De dusseleje Mösch hät treu on braw dä Kopp en de Federkes erin jesteckt, wodrop dä fusseje Schlickefänger bloß am wahde wor. Nix wie flöck opjehöppt, dat Dierke jeschnappt on opjekimmelt wor eens!
Dat wor et! So flöck wie dat Onjlöck passeert wor,  kunnt mr janit kicke! De Mösch hadden et henger sech.

On de Moral von so’n Jeschecht:
Häsde bloß eemol de Vörsecht verjesse,
besde am Äng fies opjeschmesse!


Monika Voss

 

 

 
      nach oben  
         
Copyright © 2003-2016 Mundartfreunde Düsseldorf 1969 e.V.
           Design und Produktion eisberK - Dagmar Edelmann